English

Đoàn Thể

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

Sáng ngày 20/9/2014, Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) tại Phòng 510 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Đại học Duy Tân chủ trì Hội nghị và đông đảo đảng viên cùng cán bộ, giảng viên trong toàn trường đã tham dự Hội nghị.
 
 
 ThS. Trần Hồng Phong báo cáo tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, ThS. Trần Hồng Phong - Báo cáo viên Trung ương (TW), Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy (Trưởng Khoa Lý luận Chính trị) đã phổ biến những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI) theo 2 chuyên đề gồm Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng.

 
Đông đảo cán bộ, giảng viên Duy Tân tham dự Hội nghị 
 
ThS. Trần Hồng Phong đã tóm tắt về quá trình triển khai, tổng kết cũng như đánh giá tình hình 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 Khóa VIII về văn hóa. Bên cạnh đó, đồng chí báo cáo viên TW đã nhấn mạnh về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới. Thông qua báo cáo của ThS. Trần Hồng Phong, các cán bộ, giảng viên Đại học Duy Tân đã nắm rõ hơn về các quy chế bầu cử trong Đảng, lấy phiếu tín nhiệm và định hướng chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) đã giúp cán bộ, giảng viên Đại học Duy Tân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung của Nghị quyết Trung ương Đảng đồng thời kết chặt khối đại đoàn kết trong toàn trường, quyết tâm thực hiện có hiệu quả hơn nữa các Nghị quyết của Đảng.
 
(Truyền thông)