Thông Báo

Thông báo Về việc Đề cử Thành viên Tham gia Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Duy Tân năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 254/TB-KH&ĐT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2020

 

                                                                                                                   

THÔNG BÁO

Về Việc Đề Cử Thành Viên Tham Gia Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Cơ Sở
Trường Đại Học Duy Tân Năm 2020

 


Kính gửi:        Các đơn vị trong toàn Trường

 

  • Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;

 

  • Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT – BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

  • Thực hiện Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường đề cử các thành viên có tên dưới đây tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân năm 2020.

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

GS.TSKH Vũ Xuân Quang

Phó Hiệu trưởng

2

PGS.TS Lê Đức Toàn

Phó Hiệu trưởng

3

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hiếu

Viện trưởng Viện NC&PT CNC

4

PGS.TS Nguyễn Quang Hưng

Viện trưởng Viện NC KHCB&UD

5

PGS.TS Đoàn Hồng Lê

Phó Viện trưởng Viện NC KT – XH

6

PGS.TS Nguyễn Gia Như

Trưởng Khoa Đào tạo sau đại học

7

PGS.TS Phan Thanh Hải

Trưởng Khoa Kế toán

8

PGS.TS Hồ Khắc Hiếu

CBNC+GV Viện NC&PT CNC

9

PGS.TS. Đặng Ngọc Toàn

CBNC+GV Viện NC&PT CNC

 

Các đơn vị và cá nhân có ý kiến về danh sách các thành viên được đề cử trên xin vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản về Phòng Quản lý Khoa học trước 17h00 ngày 11 tháng 4 năm 2020.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                             

- Như trên;                              

- Lưu P.QLKH, VT.

 

TM. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH

TS. Lê Nguyên Bảo

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2020 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111