Thông Báo

Bổ nhiệm chức danh của Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Trường Đại học Duy Tân năm 2020

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số : 1293./QĐ-ĐHDT                                      Đà Nẵng, ngày 18  tháng 05 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức danh của Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Trường Đại học Duy Tân năm 2020


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

 

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13, ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14, ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 666/TTg ngày 11/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Duy Tân;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Duy Tân;

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TĐDT ngày 16/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Duy Tân v/v Công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân;

Căn cứ Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14/02/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-ĐHDT ngày 07/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân v/v thành lập Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Trường Đại học Duy Tân ngày 14/5/2020,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Trường Đại học Duy Tân năm 2020, gồm các Ông (bà) có tên sau:

1. GS.TSKH Vũ Xuân Quang                       Viện NC LT&UD                           Chủ tịch

2. PGS.TS Đoàn Hồng Lê                            Viện NC KT-XH                            Phó Chủ tịch

3. PGS.TS Đặng Ngọc Toàn                         Viện NC&PT CNC                       Thư ký

4. PGS.TS Phan Thanh Hải                          Khoa Kế toán                              Ủy viên

5. PGS.TS Nguyễn Ngọc Hiếu                     Viện NC&PT CNC                        Ủy viên

6. PGS.TS Hồ Khắc Hiếu                              Viện NC&PT CNC                       Ủy viên

7. PGS.TS Nguyễn Quang Hưng                  Viện NC KHCB&UD                    Ủy viên

8. PGS.TS Nguyễn Gia Như                         Khoa Sau đại học                        Ủy viên

9. PGS.TS Lê Đức Toàn                                Viện NC KT-XH                           Ủy viên

 

Điều 2. Các Ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 4. Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Tổ chức, Văn phòng Trường, Phòng Kế hoạch – Tài chính, các đơn vị liên quan và các Ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

   Nơi nhận:                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

   - Như Điều 4;                                                                                 

   - Lưu: VP, P.TC.      

 

                                                                                                                                                                TS. Lê Nguyên Bảo

 

 

 

 


Tài liệu đính kèm:

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111