Thông Báo

Thông báo Kết quả Xét đạt Tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS Tại Hội Đồng GSCS Trường Đại Học Duy Tân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

------------------------

 

    Số: 666/TB-ĐHDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

 

 

Đà Nẵng, ngày 20  tháng 8 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

 

Trong đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân đã tiến hành xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 03 ứng viên bao gồm 01 ứng viên giáo sư và 02 ứng viên phó giáo sư. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư:

 

 

STT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Chức danh đăng ký

GS/PGS

Ngành, chuyên ngành

Kết quả

1

Lê Đức Toàn

1958

GS

Kinh tế, Kế toán

Đạt

2

Nguyễn Huy Thuần

1980

PGS

Sinh học, Hóa sinh học

Đạt

3

Hoàng Ngọc Hà

1981

PGS

Tự động hóa, Điều khiển tự động

Đạt

 

Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân xin thông báo đến các đơn vị và các ứng viên kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2020. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến, xin phản ánh bằng văn bản gửi về Ủy viên Thư ký của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân trước 17 giờ 00 phút ngày 03 tháng 09 năm 2020.

 

Địa chỉ liên hệ: PGS.TS. Đặng Ngọc Toàn – Viện Nghiên cứu và Phát triển CNC, Trường Đại học Duy Tân, số 03 Quang Trung, Đà Nẵng. Số điện thoại: (0236) 3827111(809).

 

 

Trân trọng cảm ơn./.

                                        

Nơi nhận:

Các đơn vị trong Trường;

Các ứng viên;

Website;

Lưu.                                                                   

 

TM. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

KT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH

PGS. TS. Đoàn Hồng Lê


Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2021 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111