Thông Báo

Quyết định Về việc Thành lập Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Duy Tân năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1099/QĐ-ĐHDT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân năm 2020

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

 

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13, ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14, ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 666/TTg ngày 11/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Duy Tân;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Duy Tân;

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TĐDT ngày 16/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Duy Tân v/v Công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân;

Căn cứ Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14/02/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 258/TB-KH&ĐT ngày 06/4/2020 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Duy Tân,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân năm 2020, gồm các Ông (bà) có tên sau:

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

GS.TSKH Vũ Xuân Quang

Viện Nghiên cứu Lý thuyết & Ứng dụng 

2

PGS.TS Phan Thanh Hải

Khoa Kế toán

3

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hiếu

Viện NC&PT CNC

4

PGS.TS Hồ Khắc Hiếu

Viện NC&PT CNC

5

PGS.TS Nguyễn Quang Hưng

Viện NC KHCB&UD

6

PGS.TS Đoàn Hồng Lê

Viện NC KT – XH

7

PGS.TS Nguyễn Gia Như

Khoa Sau ĐH

8

PGS.TS Lê Đức Toàn

Viện NC KT – XH

9

PGS.TS. Đặng Ngọc Toàn

Viện NC&PT CNC

 

Điều 2. Các Ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 4. Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Tổ chức, Văn phòng Trường, Phòng Kế hoạch – Tài chính, các đơn vị liên quan và các Ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                             

- Như điều 4;                              

- Lưu VP, P.TC.

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Lê Nguyên Bảo

 

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111