Thông Báo

Danh sách Thành viên Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Duy Tân Năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

-----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NĂM 2021

 

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

PGS. TS. Lê Đức Toàn

Viện NC KT-XH, trường Đại học Duy Tân

Chủ tịch

2

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Viện NC&PT CNC, trường Đại học Duy Tân

Phó chủ tịch

3

PGS. TS. Đặng Ngọc Toàn

Viện NC&PT CNC, trường Đại học Duy Tân

Thư ký

4

PGS. TS. Phan Quốc Hưng

Viện NC&PT CNC, trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

5

PGS. TS. Hoàng Ngọc Hà

Viện NC&PT CNC, trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

6

PGS. TS. Hồ Khắc Hiếu

Viện NC&PT CNC, trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

7

PGS. TS. Phan Thanh Hải

Trường Kinh tế, trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

8

PGS. TS. Nguyễn Gia Như

Trường Khoa học Máy tính, trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

9

PGS. TS. Đoàn Hồng Lê

Viện NC KT-XH, trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

 

 

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2022 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111