English

DTU & Doanh nghiệp

Hội chợ việc làm Thành phố Đà nẵng tại Đại học Duy Tân

Có công ăn việc làm để ổn định cuộc sống và đóng góp cho xã hội là mong muốn của tất cả các bạn sinh viên sau khi ra trường. Tuy nhiên, hiện tượng sinh viên sau khi tốt nghiệp thiếu thông tin...