English

Giấc mơ Duy Tân

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Sáng 19/09/2011, Đảng bộ trường Đại học Duy Tân đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Công Cơ - Bí thư Đảng Ủy Đại học Duy Tân, các đồng chí đảng viên, đại diện ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng đông đảo quần chúng ưu tú tại trường.
 
 
Báo cáo viên Trần Hồng Phong phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt về nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng  thông qua 4 chuyên đề gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020; báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội XI; sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ XI.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2011, qua đó giúp toàn thể các cán bộ, giảng viên thấm nhuần tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng vận dụng vào thực tiễn công tác, đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. 

(Truyền Thông)