English

Đoàn Thể

Đại học Duy Tân tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt Nghị quyết Trung ương VII của Đảng

Thực  hiện sự chỉ đạo của Quận ủy Hải Châu, ngày 21 tháng 12 năm 2008, Đảng bộ trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt Nghị quyết Trung ương VII của Đảng trong toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các đơn vị, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường và toàn thể đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng.
 
 

 

Hội nghị tập trung triển khai 3 Nghị quyết  sau:

- Nghị quyết 25  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.

- Nghị quyết 26 về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn.

- Nghị quyết 27 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

 

Những nội dung của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X có ý nghĩa rất quan trọng, Đảng ủy Đại học Duy Tân yêu cầu toàn thể đảng viên tập trung nghiên cứu để ứng dụng vào thực tiễn công tác