Chính sách học bổng


Học bổng cho Thí sinh trúng tuyển vào học các chuyên ngành thuộc ngành Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường & Công nghệ Sinh học năm 2022

HỌC BỔNG CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO HỌC CÁC CHUYÊN NGÀNH

THUỘC NGÀNH KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRONG KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

 

Trường Đại học Duy Tân ban hành mức giảm 30% học phí suốt khóa học cho những thí sinh trúng tuyển vào học một trong các chuyên ngành thuộc ngành Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường & Công nghệ Sinh học trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022.

 

+ Quy định về việc nhận học bổng

 

1.  Khoản giảm sẽ được trừ trực tiếp vào học phí.

2.  Không cho phép chuyển nhượng cho người khác và không qui đổi thành tiền mặt.

3.  Nếu thí sinh chuyển sang ngành không thuộc danh mục các ngành trên thì không được hưởng chính sách này.

4.  Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều tiêu chí xét học bổng thì sẽ được chọn mức học bổng cao nhất.

5.  Để duy trì việc nhận mức miễn giảm qua các năm, sinh viên cần đạt điểm trung bình chung tích lũy năm học từ 2.5/4.0.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.