English

Tags: TOEIC

Kỳ thi TOEIC và Kiểm định Chất lượng định kỳ tại ĐH Duy Tân

27/10/2008

Theo tinh thần và nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Hiệu Trường Đại học Duy Tân về việc nâng cao tŕnh độ Ngoại Ngữ, kiến thức ISO và Kiểm Định Chất Lượng cho cán bộ, giảng viên...

Hội thảo nâng cao chất lượng học, thi TOEIC

27/01/2011

Nhằm nâng cao trình độ Tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên trong toàn trường, sáng ngày 26/01/2011, Ban Anh Ngữ Hóa, Đại học Duy Tân đã tổ chức hội thảo với chủ đề: “How To Improve Your Toeic Score”...

Tập huấn phương pháp giảng dạy Tiếng Anh theo định hướng TOEIC

29/06/2011

Nhằm cung cấp các thông tin và kiến thức chuẩn cho giảng viên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEIC, từ ngày 30/06 đến ngày 02/07/2011, Trung tâm Ngoại ngữ...