English

Nghiên cứu

5 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới các ngôi sao đang lên 2023

Website Research.com vừa công bố Bảng xếp hạng Thế giới các Ngôi sao đang lên trong khoa học năm 2023 (Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking). Có 5 nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam đã được ghi nhận trong bảng xếp hạng này.

5 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới các ngôi sao đang lên 2023
5 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới các ngôi sao đang lên 2023
5 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới các ngôi sao đang lên 2023
5 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới các ngôi sao đang lên 2023
5 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới các ngôi sao đang lên 2023
 
(Nguồn:https://thanhnien.vn/5-nha-khoa-hoc-viet-nam-vao-bang-xep-hang-the-gioi-cac-ngoi-sao-dang-len-2023-185231216083352183.htm#)