English

Nghiên cứu

Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Duy Tân: Thêm 3 ngành, Liên ngành được Tính điểm và Tăng điểm năm 2023

Ngày 5/7/2023, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023. Theo đó, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân đã có thêm 3 ngành, liên ngành được tính điểm, nâng tổng số ngành và liên ngành tính điểm lên 11.
 
Trong số 3 ngành, liên ngành được tính điểm lần này có 2 liên ngành mới được tính điểm lần đầu là: Triết học - Chính trị học - Xã hội họcCơ khí - Động lực (mỗi liên ngành được 0.25 điểm). Ngành được tăng từ 0.25 lên 0.5 điểm là ngành Hóa học - Công nghệ Thực phẩm.
 
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân đã có thêm 3 ngành, liên ngành được tính điểm năm 2023
 
Như vậy, đến nay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân đã có 11 ngành, liên ngành được tính điểm công trình. 
 
Trong đó, có 3 ngành được 0.5 điểm gồm: 
 
    - Vật lý (được tính từ năm 2017), 
 
    - Xây dựng - Kiến trúc (được tính từ năm 2022), 
 
    - Hóa học - Công nghệ Thực phẩm (được tính từ năm 2023). 
 
8 ngành còn lại được 0.25 điểm, bao gồm:
 
    - Sinh học (được tính từ năm 2019),
 
    - Văn học (được tính từ năm 2020),
 
    - Dược học (được tính từ năm 2020),
 
    - Kinh tế (được tính từ năm 2020),
 
    - Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao (được tính từ năm 2022),
 
    - Giáo dục học (được tính từ năm 2022),
 
    - Cơ khí - Động lực (được tính từ năm 2023),
 
    - Triết học - Chính trị học - Xã hội học (được tính từ năm 2023).
 
Việc có thêm các ngành, liên ngành được tính điểm đã khẳng định chất lượng các nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên của Đại học Duy Tân và cũng là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của trường, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
 
(Truyền Thông)