English

Đoàn Thể

Chủ động đổi mới tổ chức hoạt động Công đoàn phù hợp tình hình mới

Ngày 10-6, phát biểu tại Đại hội Công đoàn Trường Đại học Duy Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023- 2028, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường khóa mới cần chủ động nghiên cứu, đổi mới tổ chức hoạt động Công đoàn phù hợp tình hình mới.
 
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại cho rằng, để công đoàn hoạt động hiệu quả, trước hết cần thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên, người lao động. Trong đó, cần chủ động tham gia tích cực trong xây dựng cơ chế, chính sách nội bộ nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động.
 
Bên cạnh đó, cần chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường; phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong cán bộ, giảng viên, người lao động cũng như đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, toàn diện…
 
Theo báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Duy Tân nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn nhà trường đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường lần thứ VIII, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, của ngành. 
 
Chủ động đổi mới tổ chức hoạt động Công đoàn phù hợp tình hình mới
Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Duy Tân khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt với 15 ủy viên. Ảnh: TRỌNG HÙNG
 
Công đoàn đã phối hợp với Ban giám hiệu trường thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, nhà trường đã tích cực đóng vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa của thành phố, thực hiện nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.
 
Trong thời điểm Covid-19 gây khó khăn, song với sự quyết tâm, nỗ lực và được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, động viên kịp thời của Công đoàn, đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động luôn vững tâm, tin tưởng vào sự quản lý của tập thể lãnh đạo nhà trường.
 
Với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn nhà trường xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn trường theo hướng vì lợi ích đoàn viên công đoàn; tham gia cùng với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng đội ngũ đạt chuẩn, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển trường và hội nhập quốc tế.
 
Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 15 ủy viên.
 
(Nguồn:https://baodanang.vn/channel/5399/202306/chu-dong-doi-moi-to-chuc-hoat-dong-cong-doan-phu-hop-tinh-hinh-moi-3946589/index.htm?fbclid=IwAR366JU9Yz2yX5-m2RRr2GcZc9n1OBMrAVtoHjabvt9_-C13hQfExU_-OTE)