English

Sau Đại học

Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Phạm Hùng Cường

Sáng ngày 5/5/2018, Đại học Duy Tân tổ chức Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Hùng Cường, Khóa 2, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (mã số 62.34.01.02). Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Tp. HCM” của NCS. Phạm Hùng Cường được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Lê Đức Toàn - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân và TS. Hồ Văn Nhàn - Phó Trưởng khoa Sau Đại học, Đại học Duy Tân.

Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Phạm Hùng Cường 
NCS. Phạm Hùng Cường trình bày kết quả nghiên cứu đề tài luận án  
 
Tham gia Hội đồng Đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Trường có các phản biện gồm PGS. TS. Lê Quốc Hội - Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân; PGS. TS. Đào Duy Huân - Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Tài chính - Marketing; TS. Nguyễn Phú Thái - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng; PGS. TS. Hoàng Văn Hải - Hiệu trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Hà Nội; PGS. TS. Đoàn Hồng Lê - Phó trưởng Khoa Sau Đại học, Đại học Duy Tân; TS. Phan Thanh Hải - Trưởng Khoa Kế toán, Đại học Duy Tân. Ngoài ra PGS. TS. Lê Đức Toàn - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân; TS. Nguyễn Gia Như - Trưởng Khoa Sau Đại học, Đại học Duy Tân và PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Cơ sở II, Đại học Ngoại thương cũng tham gia vào Hội đồng Đánh giá. 

Tại lễ bảo vệ, NCS. Phạm Hùng Cường đã trình bày quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu của luận án. Bằng các phương pháp nghiên cứu định lượng, định tính, phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA và phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, tác giả đã xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ; điều tra, khảo sát người tiêu dùng về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến giá trị thương hiệu. Qua đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Tp. HCM trong thời gian tới. 

Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Phạm Hùng Cường 
 Hội đồng đánh giá nhận xét về luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Hùng Cường
 
Luận án của NCS. Phạm Hùng Cường đã được Hội đồng đánh giá khá cao khi đề cập đến nhiều vấn đề có tính cấp thiết với nhiều nghiên cứu, điều tra có giá trị thực tiễn, có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các đề tài nghiên cứu sau này. 
 
Kết thúc buổi đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Hùng Cường, Hội đồng đã kết luận: Luận án của NCS Phạm Hùng Cường đã đáp ứng được các yêu cầu của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và đề nghị Đại học Duy Tân xem xét cấp bằng Tiến sĩ cho NCS. Phạm Hùng Cường.

(Truyền Thông)