English

Tags: Kiến trúc Công trình

Kiến trúc Duy Tân - Ngành học của sự Sáng tạo

01/11/2017

Là ngành đào tạo liên quan mật thiết tới nhu cầu của người dân, thể hiện rõ nét trong đời sống hàng ngày là những công trình hiện hữu và gần gũi, do đó, ĐH Duy Tân đã chú trọng đưa giảng viên...

Sinh viên Duy Tân cùng Sinh viên Cal Poly Xây dựng Đồ án Thành phố Nông nghiệp Hiện đại

01/04/2018

Từ ngày 19 - 31/3/2017, gần 50 sinh viên năm cuối Khoa Kiến trúc Đại học Duy Tân cùng với đoàn sinh viên Đại học Cal Poly đã cùng nhau tham gia một “lớp học” đặc biệt dưới sự hướng dẫn của 2 Kiến trúc sư Stacey White và Greg Wynn, hiện đang là giảng viên tại Đại học California Polytechnic (Cal Poly)...