English

Tags: Hợp tác toàn diện

DTU Ký kết Toàn diện với SHTP

24/03/2014

Trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo hướng đến một Đại học Điện tử phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên hội nhập, Đại học Duy Tân đã chính thức ký kết toàn diện với Trung tâm Đào tạo...