English

Tags: Đai học Duy Tân

Đại học Duy Tân hỗ trợ ngành Giáo dục 8 Tỉnh bị thiệt hại do Mưa bão

Đại học Duy Tân hỗ trợ ngành Giáo dục 8 Tỉnh bị thiệt hại do Mưa bão

20/11/2017

Vừa qua, cơn bão số 12 (Damrey) và hoàn lưu của nó đã gây ra lũ lụt, làm thiệt hại nhiều đến cơ sở hạ tầng, trường học, đồ dùng, thiết bị dạy và học của nhiều địa phương khu vực miền trung...