SAU ĐẠI HỌC


Đề án Tuyển sinh Trình độ Sau Đại học hệ Chính quy Năm 2019

28/01/2019

Đề án Tuyển sinh Trình độ Sau Đại học hệ Chính quy Năm 2019

Thông báo tuyển sinh Cao học ngành Luật

25/06/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật 

Thông báo Tuyển sinh Cao học khóa 18 (đợt 1 năm 2018) (Cập nhật)

26/04/2018

Thông báo tuyển sinh Cao học khóa 18 (đợt 1 năm 2018, tại Đà Nẵng) (Cập nhật)

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.