SAU ĐẠI HỌC


Lịch ôn tập Cao học khóa 17 (đợt 2 năm 2017)

16/10/2017

Lịch ôn tập Cao học khóa 17 (đợt 2 năm 2017) tại Đà Nẵng

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.