Đào tạo Từ xa/Bằng 2/Liên thông

Ngành Kế toán

Kế toán là bộ phận đóng góp vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động tài chính của doanh nghiệp nói riêng. Đây cũng là ngành học thường xuyên thu hút đông đảo sinh viên đăng kí theo học hàng năm, khẳng định vị thế của ngành nghề này trong nền kinh tế hiện nay.
 
Với hình thức đào tạo học tập trung, liên tục tại trường, theo học chế tín chỉ; từ 17h45 đến 21h00 hàng ngày, kết hợp với học ban ngày Chủ nhật; chương trình Đại học hệ Văn bằng thứ 2 chính quy ngành Kế toán tại Đại học Duy Tân tạo điều kiện cho người học chủ động lựa chọn các học phần, lớp học, thời gian học phù hợp nhất.
 
Thời gian Đào tạo:  
 
Trình độ Đại học: 2 năm
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.