Tin tức Tuyển sinh


Quyết định Giao cho trường Đại học Duy Tân đào tạo ngành Dược học trình độ đại học hệ chính quy

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT
Xem file đính kèm bên dưới

File đính kèm
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.