Tin tức Tuyển sinh


Chỉ tiêu tuyển sinh 2012

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

Căn cứ và nhu cầu nguồn nhân lực đại học, cơ sở hạ tầng, tống số giáo viên trong biên chế (giáo viên cơ hữu) Bộ GD sẽ phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo khối ngành đào tạo, từ đó sẽ phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh 2012 cho các trường đại học và cao đẳng. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 là 560.000 sẽ được phân bổ như sau:
 
•    Ngành kỹ thuật công nghệ: 172.800 chỉ tiêu
•    Ngành kinh tế, tài chính và ngân hàng: 184.300 chỉ tiêu
•    Ngành sư phạm: 54.600 chỉ tiêu
•    Ngành khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn: 51.800 chỉ tiêu
•    Ngành Nông - Lâm - Ngư: 43.200 chỉ tiêu
•    Ngành Y dược: 40.300 chỉ tiêu
•    Ngành nghệ thuật - thể dục thể thao: 29.000 chỉ tiêu
 
 
Phân bố chỉ tiêu tuyển sinh các hệ đào tạo:
Chỉ tiêu tuyển sinh 2012 hệ đào tạo trung cấp sẽ tương đương với chỉ tiêu năm 2011: 300.000 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu tuyển sinh 2012 hệ đào tạo sau đại học như sau:
•    Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ: 3.900 chỉ tiêu
•    Chỉ tiêu tuyển sinh hệ đào tạo thạc sĩ: 50.000 chỉ tiêu
•    Chỉ tiêu tuyển sinh hệ đào tạo chuyên khoa: 4.000 chỉ tiêu
 
Theo đó, qui mô sinh viên chỉ tính số sinh viên chính qui, qui mô giảng viên chỉ tính trong số giảng viên cơ hữu, có hợp đồng chính thức. Các chỉ tiêu được qui đổi về cùng trình độ đào tạo với từng bậc học. Các chỉ tiêu tuyển sinh hệ vừa học vừa làm, chỉ tiêu tuyển sinh các chương trình liên thông đại học, đào tạo văn bằng 2 được xác định bằng 50% chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính qui.
 
(Kênh Tuyển Sinh)

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.