Tin tức Tuyển sinh


Công bố quy định xác định tiêu chí tuyển sinh

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

 
Theo quy định mới về việc xác định chỉ tiêu, giáo viên, giảng viên của cơ sở đào tạo được quy đổi về cùng một trình độ để tính các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.
 
Đối với các đại học, trường đại học, học viện, lấy số giảng viên có trình độ thạc sĩ làm cơ sở xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy trong năm. Giảng viên có trình độ khác, được quy đổi về giảng viên có trình độ thạc sĩ theo hệ số: Giảng viên có trình độ đại học, hệ số 0,8; Giảng viên có trình độ thạc sĩ hệ số 1; Giảng viên có trình độ tiến sĩ, hệ số 1,5; Giảng viên có học hàm phó giáo sư, hệ số 2; Giảng viên có học hàm giáo sư, hệ số 3.
 
Đối với các trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp: Lấy số giảng viên có trình độ đại học làm cơ sở xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy trong năm. Giảng viên, giáo viên có trình độ khác được quy đổi về giảng viên, giáo viên có trình độ đại học theo hệ số: Giảng viên có trình độ đại học hệ số 1; Giảng viên có trình độ thạc sĩ hệ số 1,3; Giảng viên có trình độ tiến sĩ, hệ số 1,5; Giảng viên có học hàm phó giáo sư, hệ số 2; Giảng viên có học hàm giáo sư, hệ số 3.
 
Thí sinh dự thi đại học
 
Việc xác định chỉ tiêu dựa trên 2 tiêu chí: giáo viên và cơ sở vật chất
 
Theo thông tư về tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh, có 2 tiêu chí. Cụ thể, tiêu chí 1, số học sinh, sinh viên chính quy/01 giáo viên, giảng viên quy đổi của cơ sở đào tạo.
 
Đối với các đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, trường đại học, trường cao đẳng. Số sinh viên chính quy/1 giảng viên quy đổi theo nhóm trường được quy định không vượt quá các định mức như sau: Nhóm trường Y - dược: Số sinh viên chính quy/1 giảng viên quy đổi, hệ ĐH 15, hệ CĐ 20; Nhóm trường Nghệ thuật, Thể dục thể thao, số sinh viên chính quy/1 giảng viên quy đổi, ĐH 10, CĐ 15; Các trường khác, ĐH 25, CĐ 30.
 
Tiêu chí 2, diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo/1 sinh viên. Đối với các đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, trường đại học, trường cao đẳng: bình quân 01 sinh viên không thấp hơn 2 m2. Đối với trường trung cấp chuyên nghiệp: bình quân 01 học sinh không thấp hơn 1,5 m2. Thời điểm xác định số liệu tính toán các tiêu chí là ngày 31/12 hàng năm.
 
Cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm phải đạt đồng thời cả hai tiêu chí trên. Đối với cơ sở đào tạo nhiều trình độ thì ưu tiên xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao nhất, sau đó xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho trình độ đào tạo thấp hơn cho đến hết số chỉ tiêu đã xác định. Các đại học, học viện, trường đại học không đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
 
Đối với chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học, liên thông đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, văn bằng hai đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học được xác định không quá 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của cơ sở đào tạo đã xác định.
 
Việc giao nhiệm vụ đào tạo để nâng chuẩn giáo viên, nâng cao trình độ cán bộ y tế, đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, nông lâm thủy sản và một số trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét quyết định. Chỉ tiêu tuyển sinh theo hình thức học từ xa: Được xem xét căn cứ đề án của mỗi cơ sở đào tạo.
 
Hàng năm, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra thực tế việc xác định chỉ tiêu và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo. Những cơ sở đào tạo có vi phạm các quy định về tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh tại Điều 5 của văn bản này thì bị dừng tuyển sinh tùy theo mức độ vi phạm, đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành.
 
Những cơ sở đào tạo thực hiện tuyển sinh vượt từ 15% trở lên so với chỉ tiêu Bộ GD-ĐT đã thông báo sẽ bị xử phạt hành chính theo các quy định hiện hành và bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh của năm sau. Số bị trừ bằng tổng số tuyển vượt của các năm trước.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/1/2012.  

Hồng Hạnh

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.