Tin tức Tuyển sinh


Đại học được tự quyết định chỉ tiêu tuyển sinh

Ảnh minh họa

Các trường ĐH phải công khai các kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, và tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

 
Theo Dự thảo, trường đại học tự chủ quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường. Được tuyển dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý theo đề án vị trí việc làm đã được cơ quan trực tiếp quản lý trường phê duyệt.
 
Trường được tự chủ trong thu, chi tài chính; đầu tư phát triển cơ sở vật chất, chương trình, phương pháp giảng dạy, quản lý... đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật;
 
Đặc biệt, trường Đại học được quyền tự chủ trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở nhu cầu xã hội và quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; quyết định phương thức tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh;
 
Các trường cũng được chủ động phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo; Chủ động tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường;
 
Việc in phôi văn bằng theo quy định; quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học cũng được Bộ giao quyền cho các trường tự chủ.
 
Các trường Đại học cũng được trao quyền tự chủ trong việc hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức, cơ quan ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật...
 
Chương trình giáo dục thường xuyên phải như chính quy
 
Về trách nhiệm, Dự thảo của Bộ Giáo dục yêu cầu các trường đại học phải công khai minh bạch về: tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn của nhà trường; mục tiêu đào tạo; chuẩn chất lượng đầu ra đối với người học của từng ngành đào tạo; các chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các môn học; các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; Công khai phương thức tuyển sinh và điều kiện đảm bảo chất lượng tuyển sinh; Công khai mức thu học phí đối với các chương trình và trình độ đào tạo; Công khai các nguồn lực đảm bảo chất lượng đào tạo và các kết quả kiểm định chất lượng; Công khai các kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp và tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; 
 
Đồng thời, các trường cũng phải cam kết và thực hiện cam kết với cơ quan trực tiếp quản lý trường, với cơ quan quản lý nhà nước, với các bên liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của trường; Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về các hoạt động của trường với cơ quan trực tiếp quản lý trường, cơ quan quản lý nhà nước...
 
Đặc biệt, các trường đại học phải giải trình với xã hội và các bên liên quan về các hoạt động của nhà trường khi có yêu cầu.
 
Chương trình đào tạo, giáo trình, Dự thảo quy định, trường đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo, nhưng phải đảm bảo chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy phải có chuẩn đầu ra cụ thể; được tổ chức đánh giá định kỳ, điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tiễn, sự phát triển của chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
 
Các chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên cũng phải có nội dung và chuẩn đầu ra như chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy.
 
Về đánh giá kết quả học tập, Dự thảo quy định trường đại học lựa chọn phương pháp, quy trình và xây dựng hệ thống đánh giá quá trình đào tạo và kết quả học tập của người học thông qua các tiêu chí về mức độ tích lũy kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực và tư duy sáng tạo của người học. Quy định về đánh giá quá trình đào tạo và kết quả học tập phải được thể hiện cụ thể trong quy chế đào tạo của nhà trường và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
 
Mỹ Hạnh

Nguồn: http://vnmedia.vn/VN/xa-hoi/giao-duc/465_2688922/dai_hoc_duoc_tu_quyet_dinh_chi_tieu_tuyen_sinh.html

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.