English

Tags: lễ kết nghĩa

Lễ kết nghĩa Khoa KHXH & NV Đại học Duy Tân và Khoa Quốc Tế Học-Đại học KHXH & NV Hà Nội

27/10/2008

Sáng ngày 24/11/2007 buỗi lễ kết nghĩa giữa Khoa KHXH & NV-Đại học Duy Tân và Khoa Quốc Tế Học-Đại học KHXH & NV-Hà Nội diễn ra tại Pḥòng Hội Thảo-Khu 184 Nguyễn Văn Linh-Đại học Duy Tân...

Kết nghĩa giữa DTU và Bệnh viện Khu vực Miền núi phía Bắc Quảng Nam

27/02/2014

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa đơn vị đào tạo và cơ sở thực hành với mục tiêu cùng phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng trong công tác “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe...

Lễ kết nghĩa giữa Đại học Duy Tân với các Hội Nhà văn

17/05/2016

Sáng ngày 14/5/2016, Lễ kết nghĩa giữa Đại học Duy Tân với Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn TP. Đà Nẵng, Hội Nhà văn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tổ chức tại Phòng 601...