English

Tags: cán bộ Đoàn

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn các trường Đại học ngoài công lập

27/11/2009

Trong 2 ngày 26-27/11/2009, tại trường Đại học Duy Tân, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn (CĐ) các trường ngoài công lập khu vực...