Tin tức Tuyển sinh


Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014

Bộ GD&ĐT hướng dẫn bổ sung thi tốt nghiệp THPT năm 2014

 
Theo đó, không tổ chức Hội đồng coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên, mà thi ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng một Hội đồng coi thi.
 
Việc lập danh sách thí sinh và xếp thí sinh theo phòng thi được thực hiện theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.
 
Về tổ chức thi môn Ngoại ngữ, với coi thi, các Hội đồng coi thi phải có hiệu lệnh riêng (tính giờ làm bài, thu bài) đối với từng phần thi, theo thứ tự:
 
Thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước, thu bài phần trắc nghiệm xong mới làm bài phần thi viết. Lưu ý, thời gian thu bài phần trắc nghiệm là 10 phút (không tính vào thời gian làm bài thi).
 
Chấm thi và phúc khảo môn Ngoại ngữ thực hiện theo quy định tại quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.
 
Đối với phần thi trắc nghiệm sẽ theo quy định chấm bài thi trắc nghiệm; phần thi viế - theo quy định chấm bài thi tự luận.
 
Lưu ý, xử lý kết quả chấm độc lập: Dựa trên tỷ lệ điểm của phần thi viết so với điểm toàn bài, theo thang điểm 10 để xác định các mức điểm tương ứng quy định tại điểm e khoản 2 Điều 25 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.
 
Xử lý điểm phúc khảo: Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 10% điểm phần thi viết trở lên thì điểm phúc khảo là điểm mới của phần thi viết.
 
Dựa trên tỷ lệ phần thi viết so với toàn bài, căn cứ định mức chi chấm bài thi tự luận tại Thông tư liên tịch số 66/TTLT-BTC-BGDĐT, các sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) quy định mức chi cho chấm bài phần thi viết.
 
Lập Phương
Nguồn: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/bo-gddt-huong-dan-bo-sung-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2014-86081-v.html

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.