English

Tags: văn bằng hai

Lễ khai giảng văn bằng hai

03/11/2009

Từ ngày 31/10/2009 đến ngày 01/11/2009, tại giảng đường A-209 Phan Thanh, Thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ khai giảng các lớp văn bằng hai hệ chính quy...