English

Tags: thảo luận

Giải quyết vấn đề quan niệm là cơ sở cho đổi mới giáo dục

29/08/2011

Đó là lời phát biểu của nhà văn Nguyên Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Phan Chu Trinh tại Hội nghị các trường Đại học - Cao Đẳng ngoài công lập khu vực miền Trung...