English

Tags: hội thảo ứng dụng

ĐHDT tham gia

ĐHDT tham gia "Hội thảo và triển lãm ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo"

08/04/2009

Hưởng ứng chủ trương “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin” của Bộ Giáo Dục, Vào sáng ngày 02 tháng 04 năm 2009, Đại học Duy Tân đã tham gia “Hội thảo và triển lãm ứng dụng công nghệ thông tin...