English

Tags: chất lượng giảng dạy

Hợp tác quốc tế-con đường khẳng định chất lượng của Đại học Duy Tân

Hợp tác quốc tế-con đường khẳng định chất lượng của Đại học Duy Tân

13/06/2009

Trong những năm gần đây, nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những vấn đề then chốt của giáo dục Việt Nam. Nhiều cuộc hội nghị, hội thảo đã được tổ chức để tìm ra giải pháp và con đường...