English

Tags: VIFOTEC 2009

Khởi động giải thưởng VIFOTEC 2009

24/06/2009

Sáng ngày 23/06/2009, tại Sở Khoa Học Công Nghệ thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật phối hợp với Sở Khoa Học và Công Nghệ thành phố Đà Nẵng phát động giải thưởng...