English

Tags: Vui chơi

Cùng Rước đèn Vui đêm Trung thu

Cùng Rước đèn Vui đêm Trung thu

02/09/2016

Những ngày đầu năm học mới, các cháu thiếu nhi là con em cán bộ, giảng viên của Đại học Duy Tân đã có thêm niềm vui mới khi cùng hội tụ tại sân trường số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...