English

Tags: Thư của Chủ tịch Hội đồng trường

Thư của Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Duy Tân

21/03/2020

Đại dịch đến bất ngờ, chỉ trong thời gian ngắn đại dịch đã lây lan ra nhiều nơi và cướp đi hàng ngàn sinh mạng. Tổ chức Y Tế Thế Giới đã phải thông báo tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Nhiều quốc gia đã phải quyết định đóng cửa đường biên giới. Những xáo trộn và đình trệ lớn đã hiển hiện...