English

Tags: Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ Đại học Duy Tân Lần thứ VII

09/05/2015

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội ...