English

Tags: INISCOM 2022

Đại học Duy Tân Đăng cai Tổ chức Hội nghị Quốc tế INISCOM 2022

23/04/2022

Liên minh Châu Âu về Đổi mới (EAI) đã phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức Hội nghị Quốc tế về Mạng Công nghiệp và Hệ thống thông minh EAI lần thứ 8 (INISCOM 2022) trong khoảng thời gian từ 21-22/4/2022, theo hình thức trực tuyến. Đây là diễn đàn quan trọng để các nhà nghiên cứu, nhà phát triển và các nghiên cứu sinh thảo luận về tất cả các khía cạnh khoa học và công nghệ có liên quan đến Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh.