English

Tags: Hội chợ Quốc tế

DTU tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại-Du lịch và Đầu tư Đà Nẵng

31/07/2015

Hội chợ Quốc tế Thương mại - Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2015 là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia được tổ chức lần thứ 5 tại Tp. Đà Nẵng...