English

Tags: Học sinh Khuyết tật

ĐH Duy Tân tặng cánh tay “Robot” cho học sinh khuyết tật Quảng Nam

29/03/2017

Chứng kiến rất nhiều những em nhỏ bị khuyết tật, mất toàn bộ hoặc một phần cánh tay gây khó khăn trong sinh hoạt và thiệt thòi trong cuộc sống, nhóm Chế tạo Robot (Robotica)...