English

Tags: Dr Nano

DTU Chuyển giao Công nghệ Lọc nước và Dầu Biodiesel cho doanh nghiệp

04/11/2014

Chiều ngày 29/10/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác Chuyển giao Công nghệ sản xuất Thiết bị Lọc nước và Thiết bị sản xuất dầu Biodiesel cho Công ty Cổ phần Công nghệ...