English

Tags: AEC

P2A và Hành trình đến với Cộng đồng ASEAN

30/12/2014

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào năm 2015 là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự hòa nhập toàn diện các nền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á...