Chỉ tiêu Tuyển Sinh

edf40wrjww2DTU_PROC_GUIDE:CONTENT_ARTICLE_ENROLL
 

 

Năm học

Hệ Đại học

Hệ Cao đẳng

Tổng

2008

1,700

800

2,500

2009

2,000

900

2,900

2010

2,200

1,000

3,200

2011

2,200

1,000

3,200

2012

2,500

1,200

3,700

2013

2,700

1,300

4,000

2014

3,600

700

4,300

2015

5,000

500

5,500

2016

5,000

500

5,500

2017

5,000

500

5,500

2018

5,000

500

5,500

2019

5,500

0

5,500

2020

6,000

0

6,000

2021

6,200

0

6,200

2022

6,200

0

6,200

2023

6,200

0

6,200


 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.