QUY ĐỊNH & BIỂU MẪU


Mẫu Phiếu Đăng ký Xét tuyển theo Kết quả thi Đánh giá Năng lực

(26/03/2021)

Mẫu Phiếu Đăng ký Xét tuyển Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia HCM năm 2021 thí sinh tải trong file đính kèm bên dưới.

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.