SAU ĐẠI HỌC


Lịch học lớp chuyển đổi ngành Kế toán tháng 05/2019

(06/05/2019)

Lịch học lớp chuyển đổi ngành Kế toán tháng 05/2019

Học viên theo học lớp chuyển đổi tại Phòng 903 - 254 Nguyễn Văn Linh, nội dung cụ thể được đính kèm theo file.

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.