LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Thông báo gia hạn nộp hồ sơ Liên thông ngành Dược

(27/06/2014)

Hội đồng Tuyển sinh Đại học Duy Tân xin thông báo:

Ngày nộp hồ sơ dự thi Liên thông ngành Dược gia hạn thêm 7 ngày, ngày hết hạn sẽ là 05/07/2014 thay vì 28/06/2014 như thông báo cũ.

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.