ĐẠI HỌC


Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển Nguyện vọng Bổ sung Đại học Cao đẳng 2013 (Đợt 1)

(10/09/2013)

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN - TUYỂN SINH 2013

NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG - ĐỢT 1 ( 20 - 08 ĐẾN 10 - 09) - BẬC ĐẠI HỌC

*Bậc đại học khối A, A1

Nhóm đối tượng

Khối thi

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Hoc sinh phổ thông

A & A1

13

12.5

12.0

11.5

UT2 (đối tượng 5 đến 7)

A & A1

12.0

11.5

11.0

10.5

UT1 (đối tượng 1 đến 4)

A & A1

11.0

10.5

10.0

9.5

    *Bậc đại học khối B (trừ ngành Dược)

Nhóm đối tượng

Khối thi

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Hoc sinh phổ thông

B

14

13.5

13.0

12.5

UT2 (đối tượng 5 đến 7)

B

13.0

12.5

12.0

11.5

UT1 (đối tượng 1 đến 4)

B

12.0

11.5

11.0

10.5

          *Bậc đại học khối A.B (ngành Dược)

Nhóm đối tượng

Khối thi

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Hoc sinh phổ thông

A

17

16.5

16.0

15.5

B

UT2 (đối tượng 5 đến 7)

A

16.0

15.5

15.0

14.5

B

UT1 (đối tượng 1 đến 4)

A

15.0

14.5

14.0

13.5

B

   *Bậc đại học khối C

Nhóm đối tượng

Khối thi

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Hoc sinh phổ thông

C

14

13.5

13.0

12.5

UT2 (đối tượng 5 đến 7)

C

13

12.5

12.0

11.5

UT1 (đối tượng 1 đến 4)

C

12.0

11.5

11.0

10.5

   *Bậc đại học khối D

Nhóm đối tượng

Khối thi

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Hoc sinh phổ thông

D 123456

13.5

13.0

12.5

12.0

UT2 (đối tượng 5 đến 7)

D 123456

12.5

12.0

11.5

11.0

UT1 (đối tượng 1 đến 4)

D 123456

11.5

11.0

10.5

10.0

 *Bậc đại học khối V: Ngành Kiến trúc (môn Vẽ nhân hệ số 2)

Nhóm đối tượng

Khối thi

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Hoc sinh phổ thông

V

17

16.5

16.0

15.5

UT2 (đối tượng 5 đến 7)

V

16.0

15.5

15.0

14.5

UT1 (đối tượng 1 đến 4)

V

15.0

14.5

14.0

13.5

 *Bậc đại học khối V: Ngành Kiến trúc chuẩn CSU (môn Vẽ nhân hệ số 2)

Nhóm đối tượng

Khối thi

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Hoc sinh phổ thông

V

15.5

15.0

14.5

14.0

UT2 (đối tượng 5 đến 7)

V

14.5

14.0

13.5

13.0

UT1 (đối tượng 1 đến 4)

V

13.5

13.0

12.5

12.0

        *Bậc đại học khối V: Ngành Xây dựng (môn Toán nhân hệ số 2)

Nhóm đối tượng

Khối thi

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Hoc sinh phổ thông

V

17

16.5

16.0

15.5

UT2 (đối tượng 5 đến 7)

V

16.0

15.5

15.0

14.5

UT1 (đối tượng 1 đến 4)

V

15.0

14.5

14.0

13.5

*Bậc đại học khối V: Ngành Xây dựng chuẩn CSU (môn Toán nhân hệ số 2)

Nhóm đối tượng

Khối thi

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Hoc sinh phổ thông

V

16

15.5

15.0

14.5

UT2 (đối tượng 5 đến 7)

V

15.0

14.5

14.0

13.5

UT1 (đối tượng 1 đến 4)

V

14.0

13.5

13.0

12.5

      
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN - TUYỂN SINH 2013

NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG - ĐỢT 1 (20 - 08 ĐẾN 10 - 09) - BẬC CAO ĐẲNG

  *Bậc Cao đẳng khối A, A1, D

Nhóm đối tượng

Khối thi

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Hoc sinh phổ thông

A -A1-D

10

9.5

9.0

8.5

UT2 (đối tượng 5 đến 7)

A -A1-D

9.0

8.5

8.0

7.5

UT1 (đối tượng 1 đến 4)

A -A1-D

8.0

7.5

7.0

6.5

*Bậc Cao đẳng khối B, C

Nhóm đối tượng

Khối thi

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Hoc sinh phổ thông

B&C

11

10.5

10.0

9.5

UT2 (đối tượng 5 đến 7)

B&C

10

9.5

9.0

8.5

UT1 (đối tượng 1 đến 4)

B&C

9.0

8.5

8.0

7.5

*Bậc Cao đẳng khối V (Cao đẳng Xây dựng) (Môn Toán nhân 2)

Nhóm đối tượng

Khối thi

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Hoc sinh phổ thông

V

12

11.5

11.0

10.5

UT2 (đối tượng 5 đến 7)

V

11

10.5

10.0

9.5

UT1 (đối tượng 1 đến 4)

V

10.0

9.5

9.0

8.5

Các thí sinh đã dự thi vào các trường Cao đẳng, nếu xét tuyển vào bậc Cao đẳng của đại học Duy Tân, thì cũng áp dụng khung điểm trên.(theo điều 8 điểm d Qui chế tuyển sinh)

Lưu ý:

- Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 01(một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 điểm.

- Điểm xét tuyển không có điểm liệt (= 0)

 

                                                                              Đà Nẵng, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 

    Chủ tịch HĐTS

 

  Ts. Lê Nguyên Bảo

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.