SAU ĐẠI HỌC


Thông báo v/v học chuyển đổi cao học đợt 1-2012

(12/03/2012)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA SAU ĐẠI HỌC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Số:      /2012/SĐH                           Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2012

 THÔNG BÁO

(Về việc học chuyển đổi)

 Khoa Sau đại học thông báo kế hoạch học chuyển đổi cho các học viên cao học (tốt nghiệp ngành gần với ngành đăng ký học) và các thí sinh dự thi đầu vào cao học đợt 1 năm 2012 các ngành Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính và Kế toán như sau:

 

Ngành học

Môn học chuyển đổi

Số tín chỉ

Ghi chú

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vĩ mô

2

Có danh sách kèm theo

Quản trị tài chính

2

Quản trị Marketing

2

Khoa học máy tính

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2

Có danh sách kèm theo

Mạng máy tính

2

Cơ sở dữ liệu

2

Kế toán

Kế toán tài chính

2

Lịch học sẽ thông báo sau

Nguyên lý kế toán

2

Quản trị tài chính

2

 

            Chú ý:

-          1 tín chỉ : 315.000 đồng

-          Học viên đóng tiền trước khi thi hết môn (lệ phí nộp tại phòng Kế hoạch – Tài chính, 21 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng).

                                                                

                                                                                                     Khoa Sau Đại học

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.