SAU ĐẠI HỌC


Danh sách quyết định về việc các thí sinh dự thi Cao học đợt 2 - 2011

(22/09/2011)

        BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

      Số : .........../QĐ-ĐHDT-HĐTS                                 Đà Nẵng, ngày        tháng 9 năm 2011

                       

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2011

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

- Căn cứ Quyết định số 666/TTg ngày 11/11/1994 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Duy Tân;

- Căn cứ Quyết định số 339/GD_ĐT ngày 23/01/1995 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc cho phép Trường ĐH Dân lập Duy Tân chính thức hoạt động và tuyển sinh;

- Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-BGDĐT, ngày 03/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc công nhận Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân;

- Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Duy Tân;

- Căn cứ thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

- Căn cứ Quyết định số 1017A/QĐ-ĐHDT ngày 15/5/2011 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Duy Tân về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2011;

- Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2011.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận 85 thí sinh ngành Quản trị kinh doanh, 28 thí sinh ngành Kế toán và 29 thí sinh ngành Khoa học máy tính đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2011 tại Trường Đại học Duy Tân (có danh sách kèm theo).   

Điều 2. Các thí sinh dự thi có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các quy định của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Duy Tân

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ban của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Duy Tân, các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.          

Nơi nhận:                                                                    KT. CHỦ TỊCH HĐTS

- Như Điều 3;                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH         

- Lưu VP.                                                                                 (Đã ký)     

                                                                                            
 

         PGS, TS Lê Đức Toàn

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.