LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông CĐ-ĐH đợt 2-2011

(17/09/2011)

              BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                

               Số: 357/TB-ĐHDT-HĐTS                             Đà Nẵng, ngày 17 tháng 09 năm 2011

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2011

CHỈ TIÊU: 1500

 

Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, đại học (hệ chính qui) đợt 2 năm 2011.

 

I.     NGÀNH ĐÀO TẠO, MÃ NGÀNH, THỜI GIAN ĐÀO TẠO, MÔN THI TUYỂN

1.      BẬC LIÊN THÔNG: TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

STT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

BẬC HỌC

THỜI GIAN HỌC TẬP

MÃ NGÀNH

THỜI GIAN THI

MÔN THI

1

Cao đẳng Kế toán

Cử nhân

(cao đẳng)

1.5 năm

C66

120 phút

Kế toán tài chính

90 phút

Nguyên lý kế toán

90 phút

Tài chính doanh nghiệp

2

Cao đẳng

Công nghệ thông tin

Cử nhân

(cao đẳng)

1.5 năm

C67

120 phút

Cơ sở dữ liệu

90 phút

Toán ứng dụng

90 phút

Lập trình cơ sở

3

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Cử nhân

(cao đẳng)

2.0 năm

C65

120 phút

Kỹ thuật thi công

90 phút

Chính trị

90 phút

Cơ kỹ thuật xây dựng

4

Cao đẳng

Quản trị khách sạn

Cử nhân

(cao đẳng)

1.5 năm

C68

120 phút

Tổng quan du lịch

90 phút

Chính trị

90 phút

Tiếng Anh

5

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử

Cử nhân

(cao đẳng)

1.5 năm

C69

120 phút

Kỹ thuật mạch điện tử

90 phút

Linh kiện bán dẫn

90 phút

Toán ứng dụng

6

Cao đẳng Điều dưỡng

Cử nhân

(cao đẳng)

1.5 năm

C70

120 phút

Điều dưỡng căn bản

90 phút

Toán

90 phút

Hóa

 

2.      BẬC LIÊN THÔNG: TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

STT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

BẬC HỌC

THỜI GIAN HỌC TẬP

MÃ NGÀNH

THỜI GIAN THI

MÔN THI

1

KẾ TOÁN

+ Kế toán Kiểm toán

+ Kế toán Doanh nghiệp

Cử nhân

(Đại học)

2.5 – 3.0 năm

 

T405

T406

120 phút

Kế toán tài chính

90 phút

Nguyên lý kế toán

90 phút

Tài chính doanh nghiệp

2

KỸ THUẬT PHẦN MỀM – MẠNG

+ Công nghệ phần mềm

+ Kỹ thuật mạng máy tính

Cử nhân

(Đại học)

2.5 – 3.0 năm

 

T102

T101

90 phút

Cơ sở dữ liệu

90 phút

Toán ứng dụng

120 phút

Lập trình cơ sở

3

C.NGHỆ K.THUẬT CT XÂY DỰNG

+ Xây dựng cầu đường

 

Kỹ sư

 

3.0 - 3.5 năm

 

 

T106

120 phút

Kỹ thuật thi công

90 phút

Chính trị

90 phút

Cơ kỹ thuật xây dựng

4

KỸ THUẬT C.TRÌNH XÂY DỰNG

+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp

 

Kỹ sư

 

3.0 - 3.5 năm

 

T105

120 phút

Kỹ thuật thi công

90 phút

Chính trị

90 phút

Cơ kỹ thuật xây dựng

5

QUẢN TRỊ DV DU LỊCH & L.HÀNH

+ Quản trị khách sạn, nhà hàng

 

Cử nhân

(Đại học)

2.5 –3.0 năm

 

T407

 

120 phút

Tổng quan du lịch

90 phút

Chính trị

90 phút

Tiếng Anh

6

ĐIỀU DƯỠNG

+ Điều dưỡng

Cử nhân

(Đại học)

2.5 –3.0 năm

 

T302

 

120 phút

Điều dưỡng căn bản

90 phút

Toán

90 phút

Hóa

3.       

3.      BẬC LIÊN THÔNG: CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

STT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

BẬC HỌC

THỜI GIAN HỌC TẬP

MÃ NGÀNH

THỜI GIAN THI

MÔN THI

1

KẾ TOÁN

+ Kế toán Kiểm toán

+ Kế toán Doanh nghiệp

 

Cử nhân

(Đại học)

1.5 –2.0 năm

 

D405

D406

 

 

120 phút

Kế toán tài chính

120 phút

Tài chính doanh nghiệp

2

KỸ THUẬT PHẦN MỀM – MẠNG

+ Công nghệ phần mềm

+ Kỹ thuật mạng máy tính

Cử nhân

(Đại học)

1.5 –2.0 năm

 

D102

D101

 

 

120 phút

Cơ sở dữ liệu

120 phút

Cấu trúc dữ liệu

3

C.NGHỆ K.THUẬT CT XÂY DỰNG

+ Xây dựng cầu đường

Kỹ sư

2.5 -3.0 năm

 

D106

 

 

120 phút

Cơ kết cấu - Tĩnh định

120 phút

Cơ học đất

4

KỸ THUẬT C.TRÌNH XÂY DỰNG

+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Kỹ sư

2.5 -3.0 năm

 

D105

 

 

120 phút

Cơ kết cấu - Tĩnh định

120 phút

Cơ học đất

5

QUẢN TRỊ DV DU LỊCH & L.HÀNH

+ Quản trị khách sạn, nhà hàng

 

Cử nhân

(Đại học)

1.5 –2.0 năm

 

D407

 

 

 

120 phút

Tổng quan du lịch

120 phút

Tiếng Anh

6

QUẢN TRỊ KINH DOANH

+ Quản trị kinh doanh Tổng hợp

Cử nhân

(Đại học)

1.5 –2.0 năm

 

D400

 

 

 

120 phút

Kinh tế vi mô

120 phút

Quản trị học

7

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

+ Ngân hàng

Cử nhân

(Đại học)

1.5 –2.0 năm

 

D404

 

 

 

120 phút

Tài chính doanh nghiệp

120 phút

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

 

 

 

II.  ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

1.      Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

2.      Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng hệ chính qui tập trung, đăng ký dự thi liên thông vào cùng ngành đào tạo ở bậc cao đẳng, đại học.

3.      Điều kiện dự thi:

3.1.        Bậc liên thông từ trung cấp lên cao đẳng:

-        Thí sinh tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi liên thông ngay sau khi tốt nghiệp.

-        Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

3.2.         Bậc liên thông từ trung cấp lên đại học: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

3.3.        Bậc liên thông từ cao đẳng lên đại học:

-        Thí sinh tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi liên thông ngay sau khi tốt nghiệp.

-        Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắng với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

·         Ghi chú: Những ngành có số lượng thí sinh đăng ký dự thi không đảm bảo số lượng để mở lớp trường cho phép thí sinh chuyển sang ngành khác trong cùng khối ngành nếu thí sinh có nguyện vọng hoặc hoàn trả hồ sơ (thí sinh nhận tại phòng đào tạo – tầng 2 – 209 Phan Thanh – Đà Nẵng) trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức thi.

4.      Chính sách ưu tiên:

-          Cộng 0.5 điểm cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng loại giỏi

-          Cộng 1.0 điểm cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng loại xuất sắc

III. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO: Chính qui tập trung

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI GỒM CÓ:

1.       Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng (theo mẫu)

2.       Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có xếp loại, có số quyết định công nhận tốt nghiệp).

3.       Giấy chứng nhận của cơ quan về thời gian công tác nếu tốt nghiệp loại trung bình.

4.       Hai bì thư có dán tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh đăng ký dự thi.

5.       03 ảnh màu cở 3x4, có ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (không kể ảnh đã dán vào phiếu đăng ký dự thi).

6.       Lệ phí đăng ký dự thi.

 

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:

- Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/11/2011.

- Ôn tập kiến thức: Từ ngày 13/11/2011 đến ngày 19/11/2011

- Thi tuyển sinh: Vào ngày 2627 tháng 11 năm 2011.

- - Lệ phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi tuyển: 350.000đ (ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

 

Mọi thông tin về tuyển sinh liên thông thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại ban tư vấn tuyển sinh – Đại học Duy Tân – 184 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng, điện thoại: (0511)3.650.403 – 3.827.111 – 3.653.561 – 2.243.775, Fax: (0511)3.650443

 

                                                                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                               

 

                                                                                  (đã ký)

                                                                                                                               

                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                               TS. Lê Nguyên Bảo

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.