LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Thông Báo Thời Gian Ôn Thi Liên Thông

(11/06/2011)

  

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ----o0o-----                                                                 ------o0o-----         
                                                                                                         

                                                                                          Đà Nẵng, ngày 29  tháng 11 năm 2010

 

 THÔNG BÁO LỊCH HỌC ÔN LIÊN THÔNG

ĐỢT 1 NĂM 2011

 

Kính gửi: Các thí sinh tham dự kỳ thi liên thông đợt 1 năm 2011

 

Hội đồng Tuyển sinh thông báo lịch ôn thi liên thông đợt 1 năm 2011 như sau:

 

- Ngày 13 tháng 6 năm 2011: Đưa lịch ôn thi lên website: http://www.tuyensinh.duytan.edu.vn

 

- Lich ôn thi bắt đầu từ ngày 14 tháng 06 năm 2011.

 

+ Thời gian ôn thi: Từ 17h45 đến 20h45

 

Đề nghị các thí sinh truy cập website: http://www.tuyensinh.duytan.edu.vn để theo dõi lịch ôn thi liên thông.

                                                                                                 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.